תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר TGspot.co.il:

א. מבוא

 1. ברוכים הבאים לאתר TGspot (להלן "האתר"). בהיכנסך לאתר, וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים באתר ו/או ביישומיו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר, כמפורט להלן (להלן "תנאי השימוש").
 2. כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים, מידע או יישומים המוצגים בו, מהווה ומבטאת הסכמה מצדך לתנאי השימוש, ובעשותך כן הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, הינך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם.
 3. תנאי השימוש המפורטים להלן רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית שהיא בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים. "אתר", בתנאי שימוש אלו – לרבות אפליקציה למכשיר נייד ו/או כל ערוץ מדיה תקשורתי אחר.

 

ב. כללי

 1. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין 'מקמלנט' שהינה מפעיל האתר (להלן "מפעיל האתר") לבין כל אדם, תאגיד או גוף שיעשה שימוש ו/או בשירות, מכל סוג שהוא, הקיים באתר ו/או שניתן להשיגו באמצעות האתר (להלן "משתמש"). מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש, ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר. בתנאי שימוש אלה "מפעיל האתר" משמעו – לרבות מנהליו, עובדיו, בעלי מניותיו, מנהלי התכנים וכל מי מטעמו.
 2. משתמשים אינם רשאים להפר או לנסות ולהפר את כללי האבטחה באתר, ובין היתר:
  • ניסיון גישה למידע או התחברות לשרת שלא לצרכי השתתפות באתר.
  • ניסיון לסקור או לבחון את פגיעותה של המערכת או רשת האבטחה.
  • הפרעה או ניסיון להפריע לפעילות השוטפת והתקינה של האתר.
  • ניסיון להפריע לזמינות האתר בין השאר ע"י החדרת וירוס לאתר, העמסה, הצפה, ריגול או הריסת האתר.
  • שליחת מיילים ללא הרשאה שבין השאר כוללים פרסומות או קידום מוצרים, מלבד לצורך שירותי האתר.
  • תנאי שימוש אלו יחייבו את המשתמש בעת שימושו באתר ו/או כמשתמש באתר.

 

ג. קניין רוחני

 1. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר האינטרנט TGspot – לרבות, מבלי לגרוע, בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב, תכנים אודיו-ויזואליים וכל חומר אחר הכלול באתר – הינן של מפעיל האתר בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין וחלקם אף מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר בהעברת המשך (re-transmission) להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של מפעיל האתר או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות, בכתב ומראש. שמו של TGspot, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של מפעיל האתר, הינם קניינה הבלעדי של TGspot.
 2. על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום ב-TGspot נשארות בבעלותך. עם זאת, עליך להישמר, שלא למסור ל-TGspot תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום ב-TGspot, הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר-רשות להתרת פרסומם ב-TGspot. במסירת תוכן לפרסום ב-TGspot, הנך מקנה לה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת, ובכל מכשיר קצה.
 3. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים האתר ו/או לעשות בהם כל שימוש, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפעיל האתר, אלא אם מפעיל האתר התיר זאת במפורש בכתב ומראש.
 4. למפעיל האתר קיימת זכות יוצרים על כל מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה, לרבות העיצוב, סימני המסחר, תמונות, אייקונים וסודות מסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי מפעיל האתר בעצמו או שהזכויות בהם הועברו למפעיל האתר מצד שלישי.

 

ד. השימוש באתר

 1. השימוש באתר, לרבות בתכנים ו/או בשירותים ו/או במוצרים הכלולים בו, מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן.
 2. השימוש באתר נחשב להסכמה משתמעת לכך שאתה מסכים לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי תקנון זה.
 3. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות מפעיל האתר, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי TGspot בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. המידע המופיע באתר אינו בגדר המלצה לרכישת מוצר או שירות כזה או אחר ואין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.
 4. ידוע למשתמש באתר, כי שימוש בשירותים מסוימים באתר מוגבל למשתמשים בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות מחייבות. היה ובחר גולש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס לעשות שימוש באתר, לרבות בתכנים ו/או שירותים ו/או מוצרים הכלולים בו, יראו את שימוש הגולש הנ"ל כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס החוקי שלו לעשות כן.
 5. TGspot רשאי לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים ו/או המוצרים ו/או התכנים המוצעים או הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר בקשר לכך.
 6. TGspot אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי TGspot, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל TGspot או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, וכן כי המוצרים ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר יהיו נקיים מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים  ו-TGspot לא יהיה אחראי לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
 7. אין מפעיל האתר מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעיל האתר לא יישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. TGspot אינו אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 8. ייתכן כי בחלק מהכתבות ייעשה שימוש בקישורים ממומנים או כאלה המכילים מזהה ייחודי. באם הגולש החליט לרכוש את המוצר דרך הקישור הוא מבין ומסכים כי אתר TGspot ועובדיו אינם אחראים על טיב המוצרים, השירות, המחירים או מועדי האספקה של המוצרים. הרכישה באתרים אלו, לרבות המשלוח, החזרות, מכס, ביטוחים וכיוצ"ב הם באחריות המשתמש ואתר המכר שאיתו התבצעה ההתקשרות בלבד ובהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם.
 9. מבלי לגרוע מן האמור, מפעיל האתר אינו אחראי לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

 

ה. תכני גולשים

 1. חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר, אך כך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:
 2. תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לנושא.
 3.  מפעיל האתר רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, ורשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.
 4. תכנים שנכתבו או נוצרו על ידי הגולשים משקפים את עמדות יוצריהם בלבד. התכנים אינם מבטאים, בשום אופן, את עמדת בעלי האתר ואין בפרסומם באתר משום הסכמה של האתר. TGspot אינו בודק את מידת מהימנותם ודיוקם של התכנים ו/או את מקורם.
 5. אין להעלות ו/או לשלוח לבלוג או באמצעותו תכנים שהינם מסחריים, בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או בלתי רלבנטיים, מכילים נתוני סרק (spam וכיוצ”ב), נתונים שגויים ו/או בלתי סבירים ו/או המפרים (או שעצם פרסומם מפר) באופן כלשהו זכויות צד ג’ כלשהו ו/או דין כלשהו ובכלל זה דיני הגנת הפרטיות ואיסור לשון הרע.
 6.  התכנים שתמסור לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט ומפעיל האתר אינו יכול לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, מפעיל האתר לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.
 7. TGspot לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
 8.  עליך לדעת, כי כל מידע שתמסור לפרסום ב-TGspot יהא גלוי לכל משתמש אחר ברשת האינטרנט. על כן, עליך לנהוג בהיגיון, בזהירות ובתבונה במסירת פרטים אישיים, כמו גם בטיפול בתגובות המתקבלת אצלך בעקבות השימוש באתר או בעקבות פרסום פרטים מזהים כלשהם.
  1. TGspot רשאי לערוך (לרבות לקצר) להסיר, למחוק, לחסום לצפייה ו/או לא להרשות פרסום תכנים כלשהם באתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי מבלי לעדכן את הגולשים.

 

ו. מדיניות פרטיות

 1. מפעיל האתר ישמור היטב על כל מידע מזהה אישי בעת הרישום לאתר ובכל נקודת זמן אחרת. שיתוף מידע עם צד שלישי יתאפשר בכפוף לאישור המשתמש.
 2. מפעיל האתר הוא הבעלים הבלעדי של המידע הנאסף באתר זה. מפעיל האתר לא ימכור, יחלוק או ישכיר את המידע לאחרים בדרך שונה מהמצויין בהצהרה זו. מפעיל האתר אוסף מידע מהמשתמשים במספר נקודות באתר. מפעיל האתר רשאי לשתף מידע אנונימי, דמוגרפי, הרגלי קניות וסטטיסטיקות עם השותפים העסקיים שלו או עם מפרסמים באתר אך מידע כזה לא יוכל להוביל ישירות למשתמש.
 3. ייתכן כי לעיתים האתר יעשה שימוש ב-"עוגיות/קוקיס" (Cookies). הקוקיס, Cookies, הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בעת כניסתך לאתר, בהנחה שהגדרות הדפדפן שלך מאפשרות זאת.  באמצעות ה- Cookies נאסף מידע אנונימי הדרוש לנו לצורך התפעול השוטף התקין והמיטבי של האתר, לאבטחת מידע ושמירת פרטים (להלן: "המידע"). הקוקיס מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת באתר, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, ומדורים ומידע שהשתמשת בהם במסגרת גלישתך באתר. באמצעות המידע ניתן להתאים את האתר להעדפותיך האישיות וכך להקל על שימושך באתר.  ייתכן שנעשה שימוש במידע לצורך הצגת מודעות והצעות למוצרים ולשירותים שונים של החברה בעת ביקורך באתר ו/או בעת גלישתך באתרים אחרים. כמו כן, לעיתים הקוקיס משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטייך האישיים מחדש, אם והיכן שתתבקש לכך, בכל ביקור חוזר במדורים הרלבנטיים באתר שמחייבים רישום והזנת פרטים. המידע שבקבצי הקוקיס מוצפן. אנו נוקטים צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן. חלק מהקוקיס יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן וייתכן שאחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח.
 4. אם אינך רוצה לקבל קוקיס, תוכל לחסום ו/או למחוק את האפשרות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, עלייך לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא תוכל ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר או באתרים אחרים, בהתאם להגדרות הדפדפן.
 5. מפעיל האתר רשאי להעביר מידע משתמשים לצד הרוכש במקרה של רכישה או שינוי שליטה.
 6. ברגע שהגולש יהפוך למשתמש הוא יקבל חשבון וסיסמא. המשתמש הוא האחראי הבלעדי לשמירת סודיות חשבונו וסיסמתו ולכל הפעולות המבוצעות בחשבונו. על המשתמש ליידע את מפעיל האתר באופן מיידי על כל פעולה שבוצעה בחשבונו ללא הרשאה.
 7. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי המשתמש, מוצרים ושירותים שרכש או ביקש לרכוש, מידע או פרסומות שקרא, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו ועוד. מפעיל האתר ישמור את המידע במאגריו. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסור המשתמש בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
 8. א. כדי לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים שונים באתרים ולקבל הטבות למוצרים של שותפותיה העסקיים.
  ב. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את מפעיל האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את המשתמש אישית.
  ג. מפעיל האתר רשאי לשלוח אל המשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני או בדרך אחרת מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים (דיוור ישיר). בכל עת יוכל המשתמש לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.
 9. האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. המידע ב- Cookies מוצפן, ומפעיל האתר נוקט צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי מפעיל האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. אם המשתמש לא ירצה להמשיך שימוש Cookies, הוא יוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. עם זאת, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
 10. בשימוש באתר, מסכים המשתמש לאיסוף ושימוש במידע עליו כפי שמתואר במדיניות זו ובתנאי השימוש. מפעיל האתר יכול להחליט לשנות את מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת. כאשר תשונה מדיניות זו יעדכן מפעיל האתר דף זה.
 11. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל ומאשר כי השימוש לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה בכל פיצוי כלשהו.

הגולש המשתמש באתר מסכים בזאת לכל התנאים הרשומים כאן ללא חריגות.